venerdì 6 maggio 2011

LOTD 24#


asiaskinmf
On Enrico: 
Skin: -Sorry.Asia- YUKIO CLEAN (T2) NEW!
On LuNaess:
Skin:-Sorry.Asia- Lost.Love CAT (T2) NEW!


4skinuomo
1) Skin: -Sorry.Asia- YUKIO T2 [clean]
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (blue)

2) Skin:-Sorry.Asia- YUKIO T2 [chin strap]
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (emerald)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (brown)

3)Skin: -Sorry.Asia- YUKIO T2 [dark eyes]
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (twilight)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (red)

4)Skin: -Sorry.Asia- YUKIO T2 [morning]
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (deepblu)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (sea)

4skin
1)Skin:-Sorry.Asia- Lost.Love LIGHT (T2)
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (deepblue)

2)Skin:-Sorry.Asia- Lost.Love PORN STAR (T2)
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (twilight)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (brown)

3)Skin:-Sorry.Asia- Lost.Love PINKY(T2)
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (blue)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (sea)

4)Skin:-Sorry.Asia- Lost.Love CAT(T2)
eyes:-Sorry.Asia- never.eyes (dark gray)
Make up:-Sorry.Asia- Dirty.Face (black)

sorry.asia

Nessun commento:

Posta un commento